functionele geneeskunde

Functionele geneeskunde is een evolutie binnen de geneeskundepraktijk die een beter antwoord biedt op de gezondheidsnoden van de 21ste eeuw

Functionele geneeskunde richt zich op de persoon als een eenheid en niet als op een reeks symptomen.  Dit doet ze door van een traditioneel ziekte-gerichte instelling te evolueren naar een patiëntgerichte aanpak. 
Functionele artsen besteden tijd aan hun patiënten om te luisteren naar hun geschiedenis en kijken daarbij naar de interactie tussen het genetisch aspect, de omgeving en de levensstijlfactoren die allen invloed kunnen hebben op de lange termijn gezondheid en complexe chronische aandoeningen. Op deze wijze ondersteunt functionele geneeskunde de unieke uitdrukking van gezondheid en vitaliteit voor elk individu.

Waarom hebben we functionele geneeskunde nodig?

Onze samenleving ervaart een enorme toename van het aantal mensen dat lijdt aan complexe chronische ziektes zoals diabetes, hart- en bloedvataandoeningen, kanker, mentale problemen en auto-immuunaandoeningen zoals reumatoïde artritis.

De medische praktijk zoals die vandaag door de meeste artsen beoefend wordt,  is gericht op acute zorg, de diagnose en behandeling van een trauma of een ziekte die van korte duur is en een dringende behandeling nodig heeft zoals een gebroken been of een ontstoken appendix.

Jammer genoeg ontbreekt het deze acute zorgbenadering van geneeskunde aan de geschikte methodologie en middelen om complexe chronische ziekten te voorkomen en te behandelen.

Er gaapt een enorme kloof tussen actueel onderzoek en de manier waarop artsen handelen.  Deze kloof tussen voortschrijdend onderzoek in de wetenschap en de integratie van de resultaten ervan in de dagelijkse praktijk van artsen is enorm, dit kan tot 50 jaar duren, en dit geldt vooral op het gebied van chronische ziektes.

De meeste artsen zijn onvoldoende opgeleid om de onderliggende oorzaken van complexe chronische aandoeningen juist in te schatten en om hiervoor de juiste strategieën te hanteren op gebied van voeding en beweging om zowel deze ziektes te behandelen als te voorkomen bij hun patiënten.

Wat maakt functionele geneeskunde nu zo anders?

Functionele geneeskunde houdt het begrip in van de oorzaak, de preventie én de behandeling van complexe, chronische ziektes.

De kwaliteitskenmerken van de functionele geneeskunde benadering houden het volgende in:

De patiënt staat centraal.  De focus van functionele geneeskunde ligt op patiëntgerichte zorg, op het benaderen van gezondheid als positieve vitaliteit, en niet enkel op de afwezigheid van ziekte.

Een integrale, op wetenschap gebaseerde benadering van gezondheid
Functionele artsen kijken ook ‘stroomopwaarts’ om het complexe geheel te beschouwen van interacties in een patiënt zijn verleden, zijn fysiologie en zijn levensstijl die de oorzaak kunnen zijn van zijn ziekte.  Elke patiënt wordt benaderd vanuit zijn unieke genetische opmaak samen met zowel interne (lichaam én geest) als externe factoren (fysieke en sociale omgeving) die zijn globaal functioneren beïnvloeden.

Integratie van de beste medische praktijken.
Functionele geneeskunde integreert de traditionele westerse medische praktijk met wat soms beschouwd wordt als ‘alternatieve’ of ‘integratieve’ geneeskunde.  Er wordt nadruk gelegd op preventie door voeding en beweging; het gebruik van de meest geavanceerde laboratoriumtesten en andere diagnosetechnieken; het voorschrijven van (een combinatie van) medicijnen en homeopathie, supplementen, therapeutische voedingsplannen, detoxificatieprogramma’s of stressbeheersingstechnieken.

In verschillende landen is functionele geneeskunde een echte stroming binnen de geneeskunde aan het worden.  In de Verenigde Staten leidt het Institute for Fuctional medicine artsen in deze aanpak op.  

Een van de grondleggers en meest bekende vertegenwoordiger van de functionele geneeskunde in de VS is Dr. Mark Hyman.  Hij is o.m. auteur van diverse boeken rond functionele geneeskunde, Voorzitter van het IFM, veel gevraagd spreker.  In deze video legt hij in een gesprek met Marie Forleo uit wat Functionele Geneeskunde is en waarom dit de toekomst van de geneeskunde zal zijn.

 

Ook in ons land worden artsen zich er ook meer en meer ervan bewust dat veel klachten niet enkel door medicatie of medische ingrepen kunnen opgelost worden en stellen zij hun patiënten leefstijlaanpassingen voor om de oorzaken van ziektes als diabetes, schildklieraandoeningen, hoge bloeddruk, hartklachten, .. aan te pakken.